• MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
 • ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
 • GİZLİLİK POLİTİKASI
 • KAMERALAR AYDINLATMA METNİ
 • KVKK BAŞVURU FORMU
 • MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

  1. VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ; "KOLTUKSUZ TEKSTİL İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ" (Bundan böyle "ŞİRKET" olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11'de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz. ŞİRKET olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3'üncü kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 2. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER; ŞİRKET müşterisi olan sizler ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("KVKK") çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir; a. Kimlik bilgileri (örneğin ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, anne-baba adı, uyruk, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası gibi) b. İletişim bilgileri (örneğin telefon numarası, e-posta adresi, iletişim adresiniz, taşıt, plaka gibi) c. Finansal bilgiler, müşteri işlemleri (banka işlemi, sipariş bilgisi, talep bilgisi kredi kartı bilgileri, çek, senet, fatura gibi) d. Fiziksel mekan güvenliği (çağrı merkezi kayıtları, kapalı devre güvenlik kamera kayıtları gibi) e. İşlem güvenliği bilgileri (IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış kayıtları gibi) f. İnternetten, mail üzerinden, yazılı olarak elden ya da posta üzerinden gönderdiğiniz sorularınız/yorumlarınız/öneri ve istekleriniz, g. Pazarlama verileri (anket, alışveriş geçmişleri, kampanyalar ile elde edilen bilgiler vs.) h. Yasal şartlara uyum sebebiyle, pandemik Covid-19 virüsüyle ilgili koruma tedbirleri kapsamında, konaklayan tüm ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın HES kodlarının sorgulanması hakkındaki verileriniz. 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Kişisel verileriniz, ŞİRKET olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2'de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar; a. Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak, b. Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması, c. Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, d. Talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, e. Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi, f. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, g. Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, h. İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve referans ilişkilerinin yönetimi, i. Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, j. Yasal mevzuattan kaynaklanan (örneğin VUK(Vergi usul kanunu)) bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, k. İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında, l. Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP Kişisel verileriniz Tarafınızca Şirketimize iletilmesi suretiyle, http://www.koltuksuz.com internet adresimizden bize ulaşarak, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla, paylaştığınız kartvizitleriniz, bayilik sözleşmeniz ve veya ürünlerimizin satışınızdan kaynaklı gereği paylaştığınız bilgiler dolayısıyla, elektronik ileti (SMS) veya şirketimizin çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler (ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile; yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda elde edilebilir. Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz: a. Açık rızanızın bulunması, b. Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.) c. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, d. Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması, e. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, f. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, g. Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması, h. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması. Özel Nitelikteki Kişisel Verileriniz (Sağlık verileriniz, ceza mahkumiyet verileriniz vb.) açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun'un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir. Kendiniz tarafından özel nitelikli verilerinizi paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için şirketimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına yönelik olarak işleyecektir. Firmamızı fiziki olarak ziyaretiniz olacaksa; Gıda saklanması ve ambalajlanması kapsamında üretim yaptığımızdan ve gıda tedarik zincirinde olduğumuzdan ötürü firmamız tarafından kamu sağlığının korunması maksatıyla bulaşıcı hastalık vb. geçmiş ve şimdiki sağlık verileriniz ile ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz ve kimlik ve iletişim verileri vb. kişisel verileriniz şirketimiz tarafımızdan işlenmektedir. Bu verileriniz bu kapsamda yetkili kurum ve kuruluşlarla denetleme kapsamında paylaşılmaktadır. Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bunun dışında açık rızanız alınmadan sağlık verileriniz ancak açık rızanızın alınmayacağı durumlarda (kaza geçirmeniz, açık rızanızı beyan edemeyecek düzeyde hastalanmanız, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda ) sadece sağlık kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. 5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir. Kişisel verileriniz; şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, şirketimizin danışmanları, ya da çözüm ortakları, tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, mali müşavirlik, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir. 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Şirket olarak kişisel verilerin korunması konusunda kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4. 5. ve 6. Maddeleri kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız. 7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ KVK Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik baz alınarak yerine getirilecektir. 8. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4'üncü Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz. 9. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; "KVKK Başvuru Formu"nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla "KUMKISIK MAH. MENDERES BULVARI NO:171/A MERKEZEFENDİ / DENİZLİ" adresine gönderebilirsiniz. Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; KVKK Başvuru Formu'nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle "[email protected]" e-posta adresine iletebilirsiniz. (Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekâletname vermesi gerekmektedir.) Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ Adres: KUMKISIK MAH. MENDERES BULVARI NO:171/A MERKEZEFENDİ / DENİZLİ Tel: 0258 3828123 E-mail: [email protected] İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. İşbu Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim. Ad Soyadı: Tarih: İmza :
  Bu web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internette çalışmak için çerezler kullanabilir. Bu internet sitesini kullanarak çerezlerin bu web sitesinde kullanılmasını kabul edersiniz.    Daha Fazla Bilgi   |   Kabul Et ve Gizle
          Tel: 0258 382 81 23    Faks: 0258 382 80 65    E-Posta: [email protected]


  KVKK Bilgilendirme   |    Mega Tasarım 2023