• MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
 • ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
 • GİZLİLİK POLİTİKASI
 • KAMERALAR AYDINLATMA METNİ
 • KVKK BAŞVURU FORMU
 • KAMERALAR AYDINLATMA METNİ

  1. VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ; İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('Kanun') kapsamında KOLTUKSUZ TEKSTİL İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin (bundan böyle 'Şirket' olarak anılacaktır.) bina ve eklentilerinde kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir. 2. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER; Kameranın görüş açısına giren kişilerin görüntüleri ile Şirket binasına, deposuna ve otoparkına araç ile giriş yapan kişilerin araç plaka verisini kapsamaktadır. 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Toplanan kişisel veriler, Kanun'un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve şirkete ait bina ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, şirkette çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ile korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir. 4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP Kişisel veriler, Şirket bina ve eklentilerinde yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Kamera izleme faaliyetleri, Şirket'in güvenlik politikasının bir parçası olarak yürütülmektedir. Toplanan kişisel veriler Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında veri sorumlusunun meşru menfaati sebebi ile işlenmektedir. 5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI Kişisel verileriniz yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca yine yukarıda açıklanan amaçlarla idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak yetkili kamu, kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. 6. SAKLANMA SÜRESİ Kamera kayıtları Şirket tarafından 1 ay saklanmakta olup, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için belirttiğimiz saklama süresi dolduğunda imha edilmektedir. 7. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz. 8. VERİ SORUMLUSUNA BAS?VURU YÖNTEMİ Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; "KVKK Başvuru Formu"nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla "KUMKISIK MAH. MENDERES BULVARI NO:171/A MERKEZEFENDİ / DENİZLİ" adresine gönderebilirsiniz. Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; KVKK Başvuru Formu'nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle "[email protected]" e-posta adresine iletebilirsiniz. (Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekâletname vermesi gerekmektedir.) Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ Adres: KUMKISIK MAH. MENDERES BULVARI NO:171/A MERKEZEFENDİ / DENİZLİ Tel: 0258 3828123 E-mail: [email protected] İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. İşbu Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim. Ad Soyadı: Tarih: İmza :
  Bu web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internette çalışmak için çerezler kullanabilir. Bu internet sitesini kullanarak çerezlerin bu web sitesinde kullanılmasını kabul edersiniz.    Daha Fazla Bilgi   |   Kabul Et ve Gizle
          Tel: 0258 382 81 23    Faks: 0258 382 80 65    E-Posta: [email protected]


  KVKK Bilgilendirme   |    Mega Tasarım 2023